Hellan hehkutukset

Edellinen Hellan Sydämen hehkutus käsitteli

vietetään rasisminvastaista viikkoa | We are celebrating weeks of anti-racism

Joensuussa vietetään viikolla 12 rasisminvastaista viikkoa, jota valtakunnallisesti koordinoi Suomen Punainen Risti. Viikon tavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä yksilöihin tai ryhmiin kohdistuvaa rasismia, kiusaamista ja syrjintää, joka pohjaa henkilön etniseen taustaan tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen tai uskontoon. Rasismi voi olla syrjintää tai fyysistä väkivaltaa, ja rasisminvastaisella viikolla vastustetaan kaikenlaista rasismia ja edistetään antirasistista toimintaa.

Suomessa monissa kaupungeissa vietettävän rasisminvastaisen viikon juuret pohjautuvat YK:n yleiskokouksen vuodelta 1966 olevaan julistukseen, jossa maaliskuun 21. päivä määrättiin kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi (International Day for the Elimination of Racial Discrimination). Päivämäärä pohjautuu vuoden 1960 maaliskuun 21. päivän tapahtumiin, jolloin poliisi tappoi Etelä-Afrikassa 69 rauhanomaisen mielenosoituksen osallistujaa.

Rasismin vastustamisessa ja antirasistisessa toiminnassa on kyse niin yhteiskunnallisista syrjivien ja rasististen käytäntöjen purkamisesta kuin yksilöiden rasistiseen toimintaan puuttumisesta. Rasismin pois kitkeminen yhteiskunnasta on jokaisen yhteiskunnan jäsenen henkilökohtaisella vastuulla, mutta samaan aikaan syrjivät yhteiskunnalliset rakenteet ylläpitävät ja uusintavat yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja rasismia. Joensuussa toimiva monialainen rasisminvastainen työryhmä, jossa on mukana edustajia niin julkiselta sektorilta (esim. Joensuun kaupunki ja poliisi) kuin järjestöistäkin (esim. JoMoni ry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys), kokoontuu säännöllisesti tavoitteinaan ennaltaehkäistä rasismia ja puuttua tilanteisiin, joissa ihmiset kohtaavat rasismia ja syrjintää sekä antaa tukea ihmisille heidän rasisminvastaisessa työssään. Työryhmän tavoitteena on tehdä näkyväksi, ja olla entistä tietoisempi alueen tilanteesta ja kehittää strategista toimintaa rasismin ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen.

Rasistinen toiminta, kiusaaminen ja syrjintä on vakava ilmiö, eikä sen tunnistaminen aina ole kovin helppoa, sillä se ei tule näkyväksi meistä jokaiselle. Monet myös kokevat siihen puuttumisen hankalaksi ja kiusalliseksi: aina ei ole helppoa puolustaa rasismin kohdetta julkisesti tai huomauttaa juhlalounaalla sukulaiselle tämän epäasiallisesta kielenkäytöstä tai rasistisista asenteista. Näihin tilanteisiin puuttuminen on kuitenkin meidän jokaisen velvollisuus, sillä kaikilla yksilöillä ja ryhmillä on oikeus turvalliseen arkeen. Yhteiskunnallisten rakenteiden muuttaminen rasismista vapaiksi on ehkä edellistäkin haasteellisempi yhtälö, mutta sekin lähtee yksilöistä, jokainen viranomainen päätöksiään tehdessään voi toimia antirasistisesti, esimerkiksi valitessaan viranhaussa hakijoista hänet, joka edustaa työyhteisössä ei-valtavirtaa.
Teksti Pirjo Pöllänen, Anni Rannikko ja Katri Silvonen

Week 12 is the week against racism in Joensuu. The nation-wide week is coordinated by Finnish Red Cross. The aims of the week are to pay attention, recognize and prevent racism towards individuals and groups. The main goal is to prevent bullying, discrimination or violence in connection with ethnic or national origin, nationality, language or religion. Racism can derive into discrimination and violence so, during the week against racism all kinds of racism are confronted and anti-racist actions are promoted.

The roots of the week against racism are in the declaration of UN General Assembly in 1966, when the 21st of March was assigned as the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. The date was chosen because during the 21st of March 1960 there was an episode in South-Africa where the police killed 69 people who were participating in a peaceful demonstration.

The aims of the anti-racism actions are to break down the discrimination, prejudices and racist practices in society and to interfere with individual racist actions. The equality and anti-racist work is a responsibility of each individual in society, but at the same time the societal structures reproduce and maintain the inequality and discrimination. In Joensuu we have an anti-racism task group which is made up of public policy actors (authorities like the Municipality of Joensuu and the Police) and third sector actors (representatives from various organizations such as JoMoni – the multicultural association of Joensuu region and North Karelian Society for Social Security). The mission of the task group is to deal with situations where people are confronted by racism and discrimination and to support people working against racism. In addition, the aim of the working group is to bring visibility and awareness of the situation in the Joensuu region as well as to develop strategic work in preventing racism.

The racism, bullying and discrimination is a serious phenomenon and its recognition is not always easy, because it is not visible for all of us. Many people also find it importunate and difficult to interfere in racism: it is not always easy to stand up for someone who is the target of racism publicly or to remind your relative in Sunday lunch about his/her inappropriate and racist attitudes. However, to interfere with these situations is a responsibility of all of us and it is everyone’s obligation, because everybody has right to a secure everyday life among us. How to change the societal structures so that they would be free of discrimination and racism? This is a difficult task, but it also begins from individuals – every authority when hiring new employees can decide to choose a person who represents a minority among co-workers.
Text: Pirjo Pöllänen, Anni Rannikko and Katri Silvonen

Kerro omat muistosi

Hellansydämen pätsiin voi heittää myös omia henkilökohtaisia tarinoita ja muistoja. Siellä ne sitten kytevät toisten tulkintojen ja tietojen kanssa. Ehkä näistä suodattuu jotain sellaista mitä ei vielä tiedettykään.

Kerro mikäli sinulla on jotain mielenkiintoista kerrottavaa liittyen yllä näkyvään hehkutukseen. Ota kuitenkin huomioon, että kommenttien tulee olla asiallisia. Kommentteja voi jättää ainoastaan oikealla nimellä. Kommenttipalstaa moderoidaan ennen julkaisua. Kommentoija itse vastaa tietojen totuudellisuudesta. Asiattomia komentteja ei julkaista, eikä niihin liittyviin tiedusteluihin vastata.

Kommentoi